KVKK BİLGİLENDİRME METNİ

Sosyal Zeka Başarı Akademisi olarak internet sitesi müşterilerimizin ve web sayfası ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin korunmasının ve gizliliğinin temel bir hak olduğuna inanıyor ve güvenliğinizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu nedenle, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda sizi aydınlatmak istiyoruz.

 1. Veri Sorumlusu Sıfatı

KVKK kapsamında Sosyal Zeka Başarı Akademisi, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu kişi olarak veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Veri sorumlusu olarak Sosyal Zeka Başarı Akademisi kişisel verilerini işlediği kişileri aydınlatma, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve verilerin muhafazasını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

 1. KVKK Tarafından Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

İnternet sitesi ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu 4. Maddede yer alan genel ilkeler çerçevesinde;

i.Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

ii.Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

iii.Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

iv.İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

v.İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

işlenmektedir.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

İnternet sitesi ziyaretçilerimizin bizlere ulaşma talepleri, iletişim talepleri ve bülten gönderim talepleri doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileri ile hukuka uygun yollarla elde edilen diğer tüm kişisel veriler işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilen ve KVKK’nın 5 ve 6. maddesinde yer alan kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik amaç ve şartlarla işlenebilmektedir:

i.Ad, soyadı, telefon numarası, çalıştığı firma bilgileri, e-mail adresi

ii.Telefon numarası, cep telefonu numarası, adres bilgisi ve e-mail adresi olmak üzere iletişim verileri,

iii.Çerezler,

iv.IP adresi bilgileri ve internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve parola bilgileri olmak üzere varsa işlem güvenliği verileri.

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Sosyal Zeka Başarı Akademisi tarafından hukuka uygun bir şekilde elde edilen kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve amaçları ile aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir:

i.Reklam, indirim, tanıtım, kampanya, bilgilendirme avantaj ve promosyonlar hakkında tarafınıza bilgilendirme yapılması,

ii.Talep, öneri ve şikayetlerin kayıt altına alınabilmesi ve sonuçlandırılması,

iii.İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerin iletişim, teklif, bilgilendirme ve diğer taleplerinin karşılanması,

iv.İş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

v.Başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği olmak üzere mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimlerin yapılması,

vi.Sosyal Zeka Başarı Akademisi’nin ticari ve işletmesel stratejilerin belirlenmesi,

vii.Sosyal Zeka Başarı Akademisi’nin ürün, hizmet ve faaliyetlerinin tanıtılması,

xiii.Pazarlama, reklam ve analiz faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

ix.İnternet sitesi ziyaretlerinin takibi,

x.Olası bir hukuki uyuşmazlıkta ispat yükümlülüğü kapsamında delil sunulması.

Ayrıca, internet sitemizin daha verimli kullanılabilmesi için gereken teknik verilerin elde edilmesi, istatiksel çalışmaların yapılması, internet sitemizin performansının arttırılması, ziyaretçilerimize sunulan hizmetlerin geliştirilmesi adına tarama ve kullanma tercihlerinize ilişkin verilerin toplanması, başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik olmak üzere mevzuattan kaynaklanan ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, internet sitemizi ziyaret kişilere yeniden pazarlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, kullanım deneyimlerinizin kişiselleştirilmesi ve geliştirilmesi, hedeflenmiş reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ve site ziyaretlerinin takibi amaçlarıyla çerezleri işliyoruz. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikamıza göz atabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair vermiş olduğunuz açık rızanızı dilediğiniz zaman güncelleyebilir ve geri alabilirsiniz. Geri almaya ilişkin beyanınız tarafımıza ulaştığı anda kişisel verilerinizin işlenmesi durdurulacaktır.

 1. Kişisel Verileriniz Kiminle ve Neden Paylaşılır?

Sosyal Zeka Başarı Akademisi tarafından mevzuata uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen veri aktarım şartları dâhilinde ve işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, reklam hizmet sağlayıcıları ve iş ortakları, reklam mecraları, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; yargı mercileri ve diğer yetkili kurumlar, politikamız dahilinde faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişiler, tedarikçiler ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Diğer taraftan, çerezlerin işlenmesi, bilişim teknolojileri, reklam, pazarlama ve analiz faaliyetleriyle ilgili olarak kişisel verileriniz yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz sizin temin ettiğiniz bilgiler ve izinler kapsamında Sosyal Zeka Başarı Akademisi’ne ait web siteleri, üyelik formları, sipariş kayıtları, çerezler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla, elektronik, sözlü veya yazılı ortamlardan toplanmaktadır. İşbu toplanan veriler işlendikleri amaç için gerekli olan ve yasalarda öngörülen sürelere tabi olarak kendi veri tabanımızda tutulmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile açık rızanız kapsamında işlenmektedir.

Bu doğrultuda, Sosyal Zeka Başarı Akademisi’ne temin etmiş olduğunuz kişisel verilerinizi, internet sitemiz üzerinden yapmış olduğunuz bilgi ve iletişim talepleri başvurularına ilişkin olarak, KVKK’nın 5/2 maddesi uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine, mevzuattan kaynaklanan bildirim ve saklama yükümlülüklerimize ilişkin hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, üyelik kayıtlarının alınması, taraflar arasında üyelik sözleşmesinin akdedilmesi ve ifası ile üyelik işlemlerinin alınması süreçlerine ilişkin olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması hukuki sebeplerine, reklam, tanıtım, pazarlama ve analiz süreçlerine ilişkin olarak vermiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak işliyoruz.

 1. KVKK Uyarınca Sosyal Zeka Başarı Akademisi’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Sosyal Zeka Başarı Akademisi, açık rızanız aranmaksızın hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

i.Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

ii.Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

iii.Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

iv.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

v.Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

vi.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

vii.Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Sosyal Zeka Başarı Akademisi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Sosyal Zeka Başarı Akademisi tarafından elde edilmiş olan ve KVKK’nın 6. maddesinde açıkça sayılmış olan özel nitelikli kişisel verileriniz, kural olarak yalnızca açık rızanızın bulunması halinde işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklar

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

i.İşlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.İşlenmişse bilgi talep etme,

iii.İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

v.Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

vi.KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

vii.Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan v. ve vi. bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

viii.Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesini Talep Etme

KVKK’nın 7. Maddesi uyarınca, Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde veri sorumlusu Sosyal Zeka Başarı Akademisi tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Sosyal Zeka Başarı Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun yöntemi gerekçesini açıklamak suretiyle seçebilecektir.

Kişisel verilerin silinmesi yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde KVKK’nın 4. Maddesinde belirtilen genel ilkeler ile KVKK 12. Maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edileceğini belirtmek isteriz. İşbu mesnetle; Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 7/3 hükmü uyarınca; kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınacağı ve işbu kayıtların diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanacağını belirtiriz.

 1. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndan Doğan Hakların Kullanılması

KVKK’nın 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan Sosyal Zeka Başarı Akademisi’ne yukarıda sayılmış olan haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Başvurularınız, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıtlanmaktadır. Başvurunuza ilişkin yanıtın tarafınıza ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapma hakkınız bulunmaktadır.

Bu çerçevede Sosyal Zeka Başarı Akademisi’ne yapılacak başvurular, info@drsosyalzeka.com adresine e-posta gönderilerek yapılabilir.

 1. Ücretlendirme

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca işlem ücreti alınabilecektir.

Saygılarımızla,

Sosyal Zeka Başarı Akademisi

© Telif hakkı 2022 Sosyal Zeka Başarı Akademisi. Her hakkı saklıdır - Gizlilik Politikası